Tag: turneu pianClassic Unlimited la Biserica Evanghelică din Făgăraș

LOCUL ‼️𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀̆𝐑𝐈 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂 𝐔𝐍𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐋𝐀 𝐅𝐀̆𝐆𝐀̆𝐑𝐀𝐒̦ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒂̆𝒈𝒂̆𝒓𝒂𝒔̦ 𝒅𝒊𝒏 25 𝒔𝒆𝒑𝒕𝒆𝒎𝒃𝒓𝒊𝒆 𝒗𝒂 𝒂𝒗𝒆𝒂 𝒍𝒐𝒄 𝒍𝒂...